پروژه اتاق تمیز

۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۹

تصاویر مربوط به پروژه های ساخته شده توسط شرکت اتاق تمیز صبا

شرکت اتاق تمیز صبا
ساخت اتاق تمیز
اتاق تمیز الکترونیک
ایرلاک اتاق تمیز
اتاق تمیز آزمایشگاهی
درب و پنجره اتاق تمیز
اتاق تمیز  پرتابل
اتاق تمیز
هواساز اتاق تمیز