کانال هوای اتاق تمیز

۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۱

کانال هوای رفت و برگشت به همراه دریچه ها و فیلتر باکسها، دمپرهای انتقال هوای اتاق تمیز

کانال هوای کلین روم