هواساز هایژنیک اتاق تمیز

۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۰

هواساز هایژنیک جهت تامین هوای تمیز کلاسهای اتاق تمیز

هواساز هایژنیک
هواساز هایژنیک
هواساز هایژنیک
کندانسینگ یونیت
هواساز هایژنیک
هواساز هایژنیک
کندانسینگ یونیت
کنترل فیلتر هپا
موتور و فن کوپل
هواساز هایژنیک