درب اتاق تمیز

۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۶

در ب فول فلش اتاق تمیز برای ساندویچ پنل ۵ و ۶ سانت دارای قفل معمولی و اینترلاک

درب اتاق تمیز
درب کلین روم
درب اتاق تمیز
درب کلین روم
درب اتاق تمیز
درب اتاق تمیز