پروژه ها

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس D بخش انبار مواد اولیه مهر دارو

اتاق تمیز کلاس D بخش انبار مواد اولیه مهر دارو

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس C و B بخش تولید کیت تست هپاتیت B دایگاست فرودگاه پیام

اتاق تمیز کلاس C و B بخش تولید کیت تست هپاتیت B دایگاست فرودگاه پیام

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس D و C و B بخش تولید کیسه خون ماکو فارما فرودگاه پیام

اتاق تمیز کلاس D و C و B بخش تولید کیسه خون ماکو فارما فرودگاه پیام

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس D و C بخش آزمایشگاه شرکت بهداشت کار

اتاق تمیز کلاس D و C بخش آزمایشگاه شرکت بهداشت کار

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس C بخش بیولوژیک کشاورزی هسته ای

اتاق تمیز کلاس C بخش بیولوژیک کشاورزی هسته ای

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس D بخش تولید بردهای SMT شرکت برق و کنترل مپنا (مکو)

اتاق تمیز کلاس D بخش تولید بردهای SMT شرکت برق و کنترل مپنا (مکو)