پروژه ها

ادامه مطلب
کلین روم کلاس C بخش بیولوژیک کشاورزی هسته ای

کلین روم کلاس C بخش بیولوژیک کشاورزی هسته ای

ادامه مطلب
اتاق تمیز واحد تحقیقات سلولی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

اتاق تمیز واحد تحقیقات سلولی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب
اتاق تمیز سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اتاق تمیز سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران